วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเขียนขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์