วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดทำหลักสูตรสะสมหน่วยกิต credit bank ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี