วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2566 – 2570 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2568 คณะวิทยาการจัดการ ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแนวทางการปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร