วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการ Service จริตจิตบริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร KPRU SERVICE MIND “พลังรัก พลังสุขในการทำงาน” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการบูรณาการการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ กิจกรรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมความซื่อสัตย์ กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน การสื่อสารในองค์กร  กิจกรรมรู้จักตัวตน ขอบคุณร่างกายขอบคุณที่มีวันนี้ กิจกรรมการทำงาน ความไว้วางใจในการทำงาน การแก้ปัญหาปมชีวิต กิจกรรมมอบพลัง รักให้กัน ด้วยความสุข กิจกรรมเป้าหมายในชีวิต กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรมรวมหัวใจก้าวไปด้วยกัน ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร