วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2567 และกิจกรรมเรือนผักรั้วครัวพอเพียง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวเปิดพิธี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยผู้บริหาร กิจกรรมปลูกผักรั้ว ครัวพอเพียง กิจกรรมกระถางทำเองจากขยะรีไซเคิล และกิจกรรมแจกต้นไม้ดักฝุ่น ลดมลพิษ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร