วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2567 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอไอเดียสู่การเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ KPRU Idea To Startup 2024 เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างแรงจูงใจเป็นทางเลือกในการเป็น Startup ให้นักศึกษาสามารถนำแนวคิดธุรกิจที่ตนเองสนใจมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปแบบธุรกิจ อีกทั้งสร้างเวทีและเปิดโอกาสให้แนวคิดของนักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ ณ อาคาร 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร