วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อแลกเปลี่ยน และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร