วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อม และต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีไหว้ศาลคณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย” แนะนำผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ แนวปฏิบัติการอุทธรณ์ผลการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาการจัดการ ณ คณะวิทยาการจัดการ และหอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร