วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป วิชาเอกการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการเงินและการธนาคาร  เพื่อต้อนรับ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้อง Digital Finance and Investment Smart Room ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร