วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อต้อนรับ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้อง 11701 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร