วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เพื่อต้อนรับ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน  ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร