วันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี เพื่อต้อนรับ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร