วันที่ 5 มิถุนายน 2567 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2567 การสร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร