วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อต้อนรับ และเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยกิจกรรมเตรียมความพร้อมประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้จบตามเวลา” โดย อาจารย์ธัญรดี บุญปัน กิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ “เกรดพยากรณ์” โดยอาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง และกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อ “การจัดการการเงินสำหรับนักศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา ณ ห้อง 11701 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร