วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปี 2567 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อต้อนรับนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร