วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 13: การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้
1. รางวัลบุคคลดีเด่น ได้แก่  รศ.ดร.ปาจรีย์  ผลประเสริฐ (รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิจัย) ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง (รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ) และนางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง (รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านปฎิบัติงาน สายสนับสนุน)

2. รางวัลจากการประกวดผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ นางสาวคำนวล ใจซื่อ รางวัลระดับเหรียญเงิน ได้แก่ นายโชคชัย สุจจชารี และนายณัฐวัตร แซ่จ๋าว นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม: อาจารย์ ดร.ประพล  จิตคติ และอาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันการนำเสนอ BMC (Business Model Canvas) ภายใต้โครงการ “วิทยาการจัดการ Pitching Contest ภายใต้แนวคิดธุรกิจชุมชนสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รอบชิงชนะเลิศ โดยนายหฤษฎ์ งามเลิศ นางสาวน้ำพลอย พีระพันธ์ และนางสาวราชาวดี ระวรรณวงษ์ นักศึกษาวิชาเอกการตลาด ด้วยผลิตภัณฑ์ “ไอศกรีมเชอร์เบท มะม่วงหาวมะนาวโห่” จากผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก หาลี สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม: รองศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม อาจารย์ ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน และอาจารย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันทักษะนิเทศศาสตร์ (การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ดิจิทัล) โดยนางสาวณัฐรี นิติเกตุโกศล อาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมทีม: อาจารย์ ดร.พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ธัญรดี บุญปัน