เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมโครงการนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร ประจำปี 2558 เพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมให้กับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นประจำปี
ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร