เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในด้านพัสดุ การเงิน
การบริหารงานบุคคล และคู่มือจริยธรรมสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 หอประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร