เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559-2 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2559
เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 ณ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด