วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัยซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8 และมีหน่วยงานเสนอผลงานมาทั้งสิ้น 58 ผลงานแบ่งเป็นผลงานของหลักสูตรจำนวน 8 ผลงาน ผลงานของสายสนับสนุน 14 ผลงาน ผลงานด้านบริการวิชาการ จำนวน 18 ผลงาน ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 3 ผลงาน และผลงานด้านการวิจัย 15 ผลงาน โดยนำเสนอผ่านเวทีและโปสเตอร์ จำนวน 19 ผลงาน และนำเสนอผ่านโปสเตอร์รูปแบบเดียวอีก 39 ผลงาน ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทั้งนี้ คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัล จากการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร

2. โปรแกรมวิชาการตลาด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม และอาจารย์จิระ ประสพธรรม ได้รับรางวัลผลงานด้านการบริการวิชาการ

3. คณะวิทยาการจัดการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ผลงานด้านการบริการวิชาการ

4. อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม

5. อาจารย์ประพล จิตคติ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานด้านการวิจัย

6.นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง และคณะ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน

 

CR.ภาพ: ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร