เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมกิจรรมขบวนการ KPRU รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และถุงพลาสติก เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ละ ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันลดโลกร้อน ลดปัญหาขยะล้นเมือง และส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้ภาชนะโฟม ทั้งนี้ได้รับความมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงผู้แทนจากกองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุ่มแม่บ้าน เจ้าหน้าที่ภาคสนาม รปภ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และรถแห่กระจายเสียง จากหมู่ 2 หมู่บ้านวังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ในการร่วมรณรงค์กิจกรรมในครั้งนี้