เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ ราชภัฏ 2562 “ฮั่นแน่…..ลายดอก บอกรัก” เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร