เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น.-16.30 น. อาจารย์โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบโควต้า โดยได้ทำการสัมภาษณ์ และประกาศผล เพื่อทำการเซ็นต์สัญญารับเงินทุนสนับสนุนจากทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วัดไซต์เสื้อ และแบ่งกลุ่มเรียน ตามลำดับ ณ ห้องประชุม ชั้น 8