เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 09.00 น. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและสร้างเครือข่าย การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การค้าเสรี นำโดยนางสาวสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันต่อเสรีการค้าของวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสร้อยสุวรรณ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร