เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ภายใต้โครงการสัมมนา “FMS Engagement Creativity” พร้อมทั้งร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์