วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้โครงการ “การจัดการเรียนการสอนเชิงบรูณาการกับการทำงาน WIL” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ โรงแรมเดอะซายน์ และโรงแรมลองบีชการ์เด้นท์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชลบุรี โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคุณนวลจันทร์ สุขสว่าง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และฝึกอบรมเครืออัญชลีวิวัฒน์ เป็นผู้ร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ( ชั้น 8 ) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร