เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และตัวแทนผู้ประสานงานแต่ละโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมประชุมการกำกับติดตาม

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ณ ห้องประชุม KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร