เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผู้บริหาร และตัวแทนประกันฯ ของแต่ละโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร