เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
ได้ดำเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเตรียมความให้กับหลักสูตรในคณะ