เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมประชุมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
โดย สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร