เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการทบทวนแผนหลักสูตรและการประกันคุณภาพ โดยสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นผู้จัดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพหลักสูตรระหว่างสถาบัน ในการนี้คณาจารย์จากทั้ง 3 สถาบัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาในภาคเช้า ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และในช่วงค่ำได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดเป็นผู้ให้การต้อนรับ