เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมอบรมทักษะการเขียนรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร