เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 – 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้
ณ KM ROOM ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร