เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ และ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร