เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.สมพร พูลพงษ์ เป็นประธานกรรมการ
อาจารย์วิรัช กาฬภักดี และอาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้
ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร