เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกูล เป็นประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ และอาจารย์จริยา รอดจันทร์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้
ณ ห้องปฏิบัติการการบัญชี ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร