เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล เป็นประธานกรรมการ
อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด และอาจารย์ทัศนีย์ นาคเสนีย์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้
ณ KM ROOM ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร