เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล และอาจารย์ชุณษิตา นาคภพ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ KM ROOM ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร