เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีอาจารย์จิรนันท์ กมลสินธุ์ อาจารย์เนาวรัตน์ ปิ่นอำนาจ และอาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร