เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ภัทราพร จันตะนี และอาจารย์ชุณษิตา นาคภพ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร