เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร