เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกูลกิตติ อาจารย์จริยา รอดจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการการบัญชี ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร