เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์ เป็นประธาน รองศาสจตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต เป็นกรรมการในการตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร