วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะ ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของหลักสูตร และคณะ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร