เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง แนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต โดยวิทยากร ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร