เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีอาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล เป็นประธานกรรมการ อาจารย์รัฐทิตยา หิรัณยหาด และอาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง เป็นกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร