เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราพร จันตะนี เป็นกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร