เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร