เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี ไชยานุกูลกิตติ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์จริยา รอดจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการ การบัญชี (11602) ชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร