เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต เป็นประธานกรรมการ อาจารย์อดิศักดิ์ จำปาทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล เป็นกรรมการในการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้ ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร